IMG-20150727-WA0005

تنگ بی راه و پیروزی گل بر سنگ

امروز با پدر گرامی قصد کوه کردیم، از ویژگی های بازگشت به دیار همین است، مقصد مشخص نبود ، اما معمولا این کوهنوردی های عجله ای حوالی دزک است ،چرا حوالی دزک ،چون کمتر جایی به غیر از دزک وجود دارد که مسیر برایمان انقدر اشنا باشد، علاوه بر این  قصد چیدن آویشن هم داشتیم ، قصد لذت بردن از …

گروهی برای آبادی دزک یا گروهی برای سرگرمی

گروهی برای ساختن دزک یا گروهی برای سرگرمی چقدر زیبا ست واژه گروه ، و چقدر زیباترست واژه کار گروهی حُسنت به اتفاقِ ملاحت، جهان گرفت آری، به اتفاق، جهان می‌توان گرفت اما این یکی دو سال هرچیزی که در شبکه های مجازی شکل گرفته نتیجه اش هم مجازی شده|آدم گوشه می نشیند تصمیم می گیرد به اتفاق جهان را تغییر …